Skip to content

Nedan ses nuvarande stadgar, antagna på SveGuides 41:e förbundsstämma den 16 mars 2024 i Stockholm. Här kan du ladda ner / skriva ut pdf-versionen.

§ 1 Namn

Sveriges Guider, SveGuide (Sveriges Guideförbund 825001–7772) är en intresseorganisation för guider i Sverige.

§ 2 Ändamål

SveGuide är religiöst och politiskt obundet.

SveGuide har som främsta målsättning att verka för:

 • Att vara representant för Sveriges guider
 • Att Sveriges guider har ett gemensamt forum och nätverk
 • Att guiderna har en gemensam plattform för utbildning, fortbildning och utbyte
 • Att en guide är kulturarbetare som arbetar för att bevara, bära och förmedla Sveriges kultur och kulturarv.
 • Att Sveriges guider arbetar för ett jämlikt samhälle

Dessutom ska SveGuide i görligaste mån verka för:

 • Att begreppen auktoriserad turist- och certifierad naturguide är erkända begrepp
 • Att kontinuerligt stärka, bibehålla och utveckla guidernas höga kvalitet
 • Att guiderna i sin roll som kulturarbetare erkänns
 • Att upprätthålla guidernas yrkeskompetens
 • Att kontinuerligt förbättra guidernas arbetsvillkor
 • Att informera om och marknadsföra SveGuide och dess medlemmar i sin unika roll som förmedlare av kultur, natur och samtid
 • Att SveGuide och dess medlemmar är en stor och viktig del av besöksnäringen och bidrar till destinationsutveckling
 • Att stärka SveGuide genom att högkvalitativ utbildning, auktorisation, yrkesbedömning och fortbildning erbjuds medlemmarna av aktörer med relevant kompetens
 • Att samarbeta med lokala, regionala, nationella och internationella guide- och turistorganisationer
 • Att besöksnäringen i Sverige bidrar till ett hållbart samhälle

§ 3 Medlemskap

Medlemskap är av kategorierna:

 1. Föreningsmedlemskap för en guideförening.
  Föreningsansökan ska styrkas med föreningens protokoll.
 2. Medlemskap för auktoriserad turistguide
  En auktoriserad turistguide är den som genomgått utbildning enligt SveGuides utbildningsplan eller har motsvarande kompetens och har erhållit auktorisation. Auktorisering ska styrkas från respektive guideförening, guideutbildning eller med annat dokument, till exempel diplom efter slutförd utbildning och auktorisation. En auktoriserad turistguide kan erhålla nationell certifiering efter godkänd yrkesbedömning.Guidemedlem är den som är medlem via sin guideförening som är medlem i SveGuide.
  Enskild medlem är den som är direkt medlem i SveGuide och inte via en medlemsförening.
 3. Medlemskap för certifierad naturguide.
  En certifierad naturguide är den som genomgått utbildning och därefter erhållit certifiering. Detta ska styrkas av Naturturismens yrkesnämnd eller motsvarande som godkänts av
  SveGuides styrelse.
 4. Medlemskap för ej längre verksam guide
  Sådan medlem är den som tidigare varit medlem i SveGuide, men är inte längre aktiv auktoriserad turistguide eller har giltig guideauktorisation, men vill behålla kontakt med och
  stödja SveGuide.
  Denna medlem har möjlighet att delta i många av SveGuides sammankomster, men inte att delta i utbildningar, om inte styrelsen annat beslutar och har inte rösträtt.
 5. Klubbmedlem
  Klubbmedlem stödjer SveGuide, har möjlighet att delta i många av SveGuides sammankomster, men inte att delta i utbildningar, om inte styrelsen annat beslutar.
  Klubbmedlem har inte rösträtt.Att erhålla medlemskap som klubbmedlem kan
  a) guide med annan bakgrund eller erfarenhet
  b) organisation/företag/person som delar SveGuides målsättning samt vill stödja SveGuide

Medlemskap beviljas av SveGuides styrelse.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgifter fastställs för kommande år av årsmötet och ska vara inbetalda senast 15/2.
Förslag till ändring av medlemsavgifter ska aviseras tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

§ 5 Medlemsmöte

SveGuide ska hålla minst två medlemsmöten, fysiskt eller digitalt, under året varav ett årsmöte.
Kallelse och föredragningslista skickas till medlemmarna senast fem (5) veckor före årsmöte och senast tre (3) veckor innan annat medlemsmöte. Detta ska aviseras på hemsidan och i sociala media.

§ 6 Rösträtt och beslut

Varje förening som är medlem och har betalt sin medlemsavgift har en röst på medlemsmöten. Gäller även vid frågor och möten som rör endast föreningar/referensgruppen. Den som företräder föreningen måste också vara guidemedlem i SveGuide.

På medlemsmöte har varje individuell medlem som betalt sin medlemsavgift rösträtt och en röst.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande fysiskt eller digitalt. Beslut fattas med enkel majoritet. Stödjande medlemmar har rätt att närvara, men har inte rösträtt.

För att ett medlemsmöte ska vara beslutsmässigt ska minst 10% av medlemmarna närvara.
Omröstning sker öppet om ingen begärt annat. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av SveGuides ordförande. Vid personval avgörs valet genom lottdragning.

§ 7 Medlemsmötets föredragningslista (ej årsmöte)

Vid ett medlemsmöte ska följande punkter finnas med på föredragningslistan:

 1.  Medlemsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för medlemsmötet
 3. Val av två justerare samt två rösträknare
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Frågan om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Rapport från styrelsen
 8. Aktuella ärenden
 9. Övriga ärenden (kan ej leda till beslut)
 10. Mötets avslutande

§ 8 Årsmöte

Årsmötet är SveGuides högsta beslutande organ och består av medlemmar som betalat sin medlemsavgift. Årsmötet ska hållas senast i april.
Följande handlingar ska vara tillgängliga och medlemmarna ska upplysas om detta senast två (2) veckor före årsmötet.

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redogörelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Valberedningens förslag

Följande ska finnas tillgängligt under årsmötet som referens:

 • Förbundets stadgar
 • Årsmötesprotokoll från föregående verksamhetsår

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska detta framgå av kallelsen.

§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när SveGuides styrelse så beslutar eller när revisorer eller 2/3 av medlemmarna så begär. Begäran skickas skriftligen till styrelsen. På extra årsmöte får inte andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen.

§ 10 Motioner

För att ett ärende enligt § 10 ska kunna tas upp på årsmötet, måste det skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet.

§ 11 Årsmötes föredragningslista

Vid ett årsmöte ska följande ärenden finnas:

 1.  Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmöte
 3. Val av två justerare samt två rösträknare
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Frågan om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av ekonomisk redogörelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, lägst 5
 12. Val av ordförande
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella ersättare
 14. Val av två revisorer samt minst en ersättare
 15. Val av valberedning, minst tre personer
 16. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Beslut om arvoden för SveGuides funktionärer
 19. Motioner
 20. Kommande årsmöte
 21. Övriga ärenden (kan ej leda till beslut)
 22. Årsmötets avslutande

§ 12 Val av styrelse

Styrelsen har den sammansättning som regleras i beslut enligt § 10. Val av ledamöter ska förberedas av en valberedning. Föreslagen ledamot bör delta i årsmötet.

Ordförande väljs på ett (1) år. Styrelseledamöter väljs på två (2) år. För kontinuitet bör nyval/omval ske av högst halva styrelsen vid årsmöte. Samma ledamot kan väljas för högst åtta (8) år i följd.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Meddelande om behov av antal ledamöter och eventuell uppgift per ledamot, ska senast två månader före ordinarie årsmöte lämnas till valberedningen. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder eventuell ersättare i den turordning som beslutats vid styrelsens konstituerande möte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

Årsmötet ger styrelsen mandat att inom sig utse arbetsutskott samt att välja de funktionärer som styrelsen med hänsyn till för verksamhetsåret vald organisation och planerad verksamhet anser vara lämpligt. Dessa väljs var för sig för en tid av ett år.

Styrelsen kan ålägga eventuella ersättare, nyckelpersoner samt andra funktionärer särskild uppgift.

§ 13 Styrelsens uppgift

Styrelsen ska leda SveGuides verksamhet. Den ska verka för SveGuides ändamål och fortsatta utveckling samt tillvarata och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen och aktiviteter inom SveGuides verksamhetsområden.

Styrelsen företräder SveGuide utåt, verkar för att fullfölja föreningens syften och ska därvid särskilt:

 • Genomföra årsmötets beslut och hantera löpande ärenden
 • Hålla kontinuerlig kontakt med och informera medlemsföreningarna genom t.ex. en referensgrupp
 • Föra medlemsregister
 • Utarbeta förslag till verksamhetsplan att fastställas vid årsmötet
 • Utarbeta årsredovisning och förslag till budget
 • Förbereda årsmöte och medlemsmöte
 • Skriva verksamhetsberättelse

§ 14 Styrelsens arbete

Ordförande är ansvarig för att styrelsemöten hålls, minst fyra gånger per år. Alla sammanträden ska protokollföras.
Styrelsemöte kan hållas om annan ledamot eller revisor så påkallar och kan då kalla till mötet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsen – bland dem ordförande eller vice ordförande – är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Kallelse till styrelsemöte ska vara ledamöter till handa senast sju (7) dagar före mötet.

§ 15 Valberedning

Valberedningen består av minst tre (3) personer varav en sammankallande. Mandatperioden är ett år i taget.
Valberedningen lämnar sitt förslag till styrelsen senast fyra (4) veckor före stämman.
Föreslagna kandidater bör vara närvarande vid årsmötet.

§ 16 Stadgeändring

Förslag till ändring ska skriftligen skickas till SveGuides styrelse för behandling. Förslag till stadgeändring ska sändas ut på remiss till medlemsföreningar och till medlemmar för synpunkter. Remissvar ska vara inkomna till styrelsen senast fyra veckor innan beslut. Därefter antas stadgeändringarna på ett årsmöte.

§ 17 Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets – och räkenskapsår är 1/1 – 31/12 (kalenderår).
Räkenskaperna skall vara revisorerna till handa senast 4 veckor före kommande årsmöte.

§ 18 Firma och firmateckning

Förbundets firma är Sveriges Guideförbund, Sveriges Guider, förkortat SveGuide.
Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig upp till ett halvt basbelopp. Vid längre frånvaro för någon av dessa båda tecknas föreningens firma gemensamt av vice ordförande och sekreterare eller av en eller flera av styrelsen särskilt utsedda personer. Vid betalning av ett belopp överstigande ett halvt basbelopp ska firma tecknas av ordförande och kassör i förening eller av de två personer som styrelsen beslutat.

§ 19 Utträde

Begäran om utträde ur SveGuide ska ske skriftligt senast den 31 december. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

§ 20 Uteslutning

SveGuides styrelse kan besluta om uteslutning av förening eller enskild medlem som bryter mot SveGuides stadgar, inte respekterar fattade beslut, motsätter sig SveGuides målsättning eller på annat sätt skadar SveGuide. Årsmötet kan besluta om annan grund för uteslutning.

§ 21 Omprövning

Styrelsens beslut om inträde eller uteslutning kan omprövas av årsmötet. Begäran om sådan prövning ska ställas till styrelsen senast den 31 december.

§ 22 Upplösning av SveGuide

För beslut om upplösning av SveGuide fordras beslut med 2/3 majoritet av två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie.
Minst 60 dagar skall förflyta mellan årsmötena. SveGuides upplösning verkställs av en kommitté bestående av fem (5) personer, varav två skall vara SveGuides revisorer.

Kommittén ska utses på det årsmöte, där beslut om upplösning fattas.
Eventuella tillgångar efter skuldreglering fördelas enligt kommitténs beslut.

Beslut om arkivmaterial och historiska handlingar fattas vid sista årsmötet före upplösning.

Historik över stadgeändringar:
Reviderade, kompletterade och godkända
1983-11-19
Reviderade, kompletterade och godkända
1987-10-17
Reviderade, kompletterade och godkända
2002-10-05
Reviderade, kompletterade och godkända
2004-10-095
Reviderade, kompletterade och godkända
2009-02-27
Reviderade, kompletterade och godkända
2011-03-19
Reviderade, kompletterade och godkända
2012-03-17
Reviderade, kompletterade och godkända
2014-03-29
Reviderade, kompletterade och godkända
2016-03-29
Reviderade, kompletterade och godkända
2019-03-30
Reviderade, kompletterade och godkända
2021-03-20
Reviderade, kompletterade och godkända
2024-03-16

 

 

Back To Top