Skip to content

Nedan ses nuvarande stadgar, antagna på SveGuides 38:e förbundsstämma den 20 mars 2019 online via Zoom. Här kan du ladda ner / skriva ut pdf-versionen.
Stadgarna är under omarbetning och ny version presenteras inför årsstämman mars 2024.

§ 1 Namn

Sveriges Guider, SveGuide (Sveriges Guideförbund 825001–7772) är en
intresseorganisation för auktoriserade turistguider och naturguider i Sverige.

SveGuide är religiöst och politiskt obundet.
SveGuide har som målsättning att verka för:

 • Att begreppen auktoriserad turist- och certifierad naturguide är erkända begrepp i Sverige
 • Att de auktoriserade turistguidernas och de auktoriserade naturguidernas yrkeskompetens upprätthålls
 • Att de auktoriserade turistguidernas och de auktoriserade naturguidernas arbetsvillkor kontinuerligt förbättras
 • Att informera om och marknadsföra SveGuides medlemmar i sin unika roll som förmedlare av kultur, natur och samtid
 • Att stärka SveGuide genom att högkvalitativ utbildning, auktorisation, yrkesbedömning och fortbildning erbjuds medlemmarna av aktörer med relevant kompetens
 • Att samarbeta med lokala, regionala, nationella och internationella guide- och turistorganisationer

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i SveGuide erhålls genom lokal eller regional förening, som är ansluten till SveGuide, och där alla aktiva auktoriserade turistguider respektive auktoriserade naturguider
erbjuds möjlighet att ansluta sig. Föreningsansökan ska styrkas av styrelseprotokoll.

Auktoriserad turistguide respektive auktoriserad naturguide kan också bli medlem i SveGuide enligt följande:

 • den som önskar stå utanför en guideförening ansluten till SveGuide
 • den som är medlem i en guideförening som inte är medlem i SveGuide
 • den som inte har någon lokal förening att vara medlem i

En auktoriserad turistguide respektive en auktoriserad naturguide är den som genomgått utbildning enligt SveGuides kriterier eller har motsvarande kompetens och erhållit
auktorisation. I samband med lokal/regional auktorisation genomförs SveGuides yrkesbedömning som vid godkänt resultat leder till nationell certifiering.

Stödmedlemmar
Att erhålla medlemskap som stödmedlem kan

 • den som inte längre är aktiv auktoriserad turistguide eller har giltig guideauktorisation men vill behålla kontakt med och stödja SveGuide
 • den organisation/det företag inom turistnäringen som delar SveGuides värdegrund och målsättning samt vill stödja SveGuide.

Medlemskap beviljas av SveGuides styrelse. Föreningsansökan skall styrkas med protokoll.

§3 Utträde

Begäran om utträde ur SveGuide skall ske skriftligt senast den 31 december det år då utträde begärs. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

§4 Uteslutning

SveGuides styrelse kan besluta om uteslutning av förening eller enskild medlem som bryter mot SveGuides stadgar, ej respekterar fatta de beslut, motsätter sig SveGuides målsättning
eller på annat sätt skadar för bundet. Förbundsstämman kan besluta om annan grund för uteslutning.

§5 Omprövning

Styrelsens beslut om inträde eller uteslutning kan omprövas av förbundsstämman. Begäran om sådan prövning skall ställas till styrelsen senast den 31 december

§6 Förbundsstämma

Förbundsstämman är SveGuides högsta beslutande organ. På förbundsstämman har medlemsförening eller enskild medlem, som senast den 31 januari samma år betalat sin medlemsavgift, rösträtt på stämman enligt följande:

Varje tiotal medlemmar ger en röst, dvs. 1-10 medlemmar en röst, 11-20 medlemmar två röster osv. Ingen förening får ha mer än 20 procent av rösterna vid det aktuella rösttillfället.
Se Bilaga Röstfördelning (presenteras på/inför årsstämman).

Stödmedlem får delta i förbundsstämman utan rösträtt.

Stämmodelegat utses internt av respektive förening. Endast en delegat per förening har rösträtt på stämman. Enskilda medlemmar utser tillsammans en delegat till stämman. Förening som ej kan delta i stämman kan representeras via fullmakt. Högst en fullmakt per deltagande förening.

§7 Medlemsavgift

Medlemsavgiften består av en årsavgift per förening och en avgift per medlem. Enskilda medlemmar betalar per person. Stödmedlemmar betalar per person eller organisation/företag. Medlemsavgiften fastställs av förbundsstämman. En höjning av medlemsavgiften till SveGuide skall aviseras två år i förväg.

§8 Röstning

Omröstning sker öppet om ingen begärt annat. Vid lika röstetal återgår frågan till styrelsen för ytterligare behandling, vid personval avgör dock lotten.

§9 Kallelse till förbundsstämma

Kallelse, dagordning och valberedningens förslag skickas till medlemsföreningar, enskilda medlemmar och stödmedlemmar via e-post eller brev senast fem/5/ veckor före stämman.

Följande handlingar skall skickas till medlemmarna senast 2 veckor före stämman:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redogörelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget för kommande verksamhetsår

Följande skall finnas tillgängligt under stämman som referens:

 • Förbundets stadgar
 • Stämmoprotokoll från föregående verksamhetsår

§10 Ordinarie förbundsstämma

Ordinarie förbundsstämma skall hållas senast i april månad. På dagordningen skall följande ärenden finnas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Stadgar för Sveriges Guider – SveGuide
3. Val av två justerare samt två rösträknare vid stämman
4. Upprättande av röstlängd
5. Frågan om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Fastställande av ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, lägst 5 högst 15
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av två revisorer samt två ersättare
14. Val av valberedning
15. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
16. Fastställande av årsavgift för de olika medlemskategorierna
17. Beslut om arvoden för förbundets funktionärer
18. Motioner
19. Kommande förbundsstämmor
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande

§11 Motioner

För att ett ärende enligt § 10.18 skall kunna tas upp på stämman, måste det skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

§12 Stadgeändring

Förslag till ändring skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober. Förslag till stadgeändring skall sändas ut på remiss till föreningarna senast den 30 november.

§13 Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets – och räkenskapsår är 1/1 – 31/12 (kalenderår).
Räkenskaperna skall vara revisorerna till handa senast den 15 februari efter räkenskapsårets utgång.

§14 Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma skall hållas när förbundets styrelse så beslutar eller när revisorer eller 2/3 av medlemsföreningarna så begär.
Begäran görs skriftligen till styrelsen. På extra förbundsstämma får inte andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen.

§15 Styrelsen

Styrelsen har den sammansättning som regleras i beslut enligt § 10.

Ordförande väljs på ett (1) år.
Styrelseledamöter väljs på två (2) år.
För kontinuitet sker nyval/ omval av halva styrelsen vid förbundsstämma. Samma ledamot kan väljas för högst 10 år i följd.

Styrelsen konstituerar sig själv.

§16 Styrelsens arbete

Ordförande är ansvarig för att styrelsemöten hålls.

Styrelsemöte kan hållas om annan ledamot eller revisor så påkallar.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsens ledamöter – bland dem ordförande – är närvarande.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Kallelse med dagordning till styrelsemöte skall vara ledamöter tillhanda senast sju/7/ dagar före mötet.

§17 Valberedning

Valberedningen består av minst tre (3) personer varav en sammankallande. Mandatperioden är högst tre (3) år.
Valberedningen lämnar sitt förslag till styrelsen senast sex (6) veckor före stämman.
Föreslagna kandidater bör vara närvarande vid stämman.

§18 Firma och firmateckning

Förbundets firma är Sveriges Guideförbund, förkortat SveGuide. Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§19 Upplösning av förbundet

För beslut om upplösning av förbundet fordras beslut med 2/3 majoritet av två (2) på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie.
Minst 60 dagar skall förflyta mellan stämmorna.
Förbundets upplösning verkställs av en kommitté bestående av fem (5) personer, varav två skall vara förbundets revisorer.

Kommittén skall utses på den förbundsstämma, där beslut om upplösning fattas.
Eventuella tillgångar efter skuldreglering tillförs de föreningar som fullgjort sina ekonomiska åtaganden gentemot förbundet.

Beslut om arkivmaterial och historiska handlingar fattas vid sista årsstämman före upplösning.

Historik över stadgeändringar:
Reviderade, kompletterade och godkända
1983-11-19
Reviderade, kompletterade och godkända
1987-10-17
Reviderade, kompletterade och godkända
2002-10-05
Reviderade, kompletterade och godkända
2004-10-095
Reviderade, kompletterade och godkända
2009-02-27
Reviderade, kompletterade och godkända
2011-03-19
Reviderade, kompletterade och godkända
2012-03-17
Reviderade, kompletterade och godkända
2014-03-29
Reviderade, kompletterade och godkända
2016-03-29
Reviderade, kompletterade och godkända
2019-03-30
Reviderade, kompletterade och godkända
2021-03-20

 

 

Back To Top